Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Η Ερευνητική Μονάδα Βιομηχανικού Λογισμικού έχει ως βασικά αντικείμενα τη μελέτη, την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων και λογισμικού σε βιομηχανικές επιχειρήσεις ή άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Το εύρος εφαρμογής τέτοιων ερευνητικών προσπαθειών καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρήσεων και οργανισμών. Το κύριο σημείο εστίασης είναι η πληροφοριακή υποστήριξη τόσο της παραγωγικής διαδικασίας, από το επίπεδο ελέγχου του εργοστασίου (shop floor control) μέχρι το επίπεδο του συγκεντρωτικού προγραμματισμού παραγωγής (aggregate production planning), όσο και των ενδο-επιχειρησιακών διαδικασιών και των δια-επιχειρησιακών συνεργασιών. Ειδικότερα τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η μονάδα είναι:

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών και συστημάτων Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής (ΠΕΠ).
 • Σχεδιασμός εξειδικευμένου λογισμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP- Enterprise Resource Planning), συστήματα διοίκησης πελατειακών σχέσεων (CRM- Customer Relationship Management) και συστήματα διοίκησης αποθηκών (WMS- Warehouse Management Systems).
 • Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS- Content Management Systems) για την ανάπτυξη επιχειρησιακών ιστοσελίδων, πυλών και διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR- Business Process Reengineering) για τη βέλτιστη δυνατή εναρμόνιση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις εγκατάστασης ενός πληροφοριακού συστήματος.
 • Μελέτες επιλογής και σύνταξη τεύχους επιλογής πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
 • Διοίκηση έργων υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις.
 • Μελέτες σκοπιμότητας εισαγωγής συστημάτων ποιότητας.
 • Εργαλεία, μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνικές που αξιοποιούνται για τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητας και την ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακών (EAI- Enterprise Application Integration) και δια-επιχειρησιακών (B2B- Business to Business Integration) ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών βάσει κοινά αποδεκτών προτύπων.
 • Ενσωμάτωση εξελιγμένων αλγορίθμων επιχειρησιακής έρευνας σε εφαρμογές υποστήριξης αποφάσεων (DSS- Decision Support Systems) για το λεπτομερειακό προγραμματισμό παραγωγής και τον προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών (MRP- Material Requirements Planning).
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης της συντήρησης εργοστασίων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανάπτυξη μοντέλων αναφοράς (Business Reference Models) για την χρησιμοποίηση τους σαν Business Blueprints κατά την εισαγωγή και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων παραγωγικών κλάδων.

Η μονάδα Βιομηχανικού Λογισμικού δέχεται ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών για διπλωματική εργασία με θέμα στα προαναφερθέντα πεδία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών αυτών σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Τα μαθήματα που υποστηρίζει η μονάδα είναι τα: «Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής Ι» του 8ου εξαμήνου, «Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως στην Παραγωγή» του 8ου εξαμήνου, και «Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ» του 9ου εξαμήνου. Επιπροσθέτως, υποστηρίζει και το μάθημα «Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – ERP» του διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που διοργανώνει ο τομέας ΒΔ&ΕΕ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών.

Ενέργειες Εγγράφων