Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Η Ερευνητική Μονάδα Εφοδιαστικής και Μεταφορών δραστηριοποιείται σε θέματα που άπτονται του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον προμηθευτή του προμηθευτή έως τον πελάτη του πελάτη. Τα κύρια σημεία εστίασης εντοπίζονται στη βελτιστοποίηση δικτύου διανομής, συνεργατών και μεταφορικού στόλου, στον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής και στη μοντελοποίηση επιχειρήσεων. Ειδικότερα τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η μονάδα είναι:

 • Εκπόνηση μελετών για την πρόβλεψη της ζήτησης (Forecasting) και τον έλεγχο των αποθεμάτων (Statistical Inventory Control) με την χρήση υπολογιστικών αλγορίθμων.
 • Σύνταξη επιχειρησιακών πλάνων (business plans) για την υποστήριξη καινοτόμων και μη επιχειρησιακών πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτικές μελέτες βιομηχανικής παραγωγής.
 • Εκπόνηση μελετών συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων (Benchmarking).
 • Εκπόνηση μελετών βελτιστοποίησης της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας με την χρήση αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR- Business Process Reengineering) που υποστηρίζεται από τεχνολογίες πληροφορικής (Logistics & Supply Chain Management).
 • Εκπόνηση μελετών Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk Management) στo πλαίσιo της υλοποίησης στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων.
 • Μελέτες σκοπιμότητας για την υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Μελέτες συστημάτων διανομής προϊόντων
 • Ανάπτυξη μοντέλων αναφοράς (Business Reference Models) για την χρησιμοποίηση τους σαν Business Blueprints κατά την εισαγωγή και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων παραγωγικών κλάδων.
 • Κατάστρωση αναλυτικών, ευρετικών και μέτα-ευρετικών αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης και τεχνητής νοημοσύνης (γενετικοί αλγόριθμοι, προσομοιωμένη ανόπτηση, τεχνητά ανοσοποιητικά συστήματα) για την αντιμετώπιση ευρέων θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας (job Shop, flow shop and open shop scheduling problems, travelling salesman problem and vehicle routing problems).
 • Αρχιτεκτονικές διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) και της εφοδιαστικής της γνώσης με στόχο την επιχειρησιακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων αναφοράς (Business Reference Models) για σχηματισμούς εικονικών επιχειρήσεων (Virtual Enterprises).
 • Μελέτη και σύνθεση αλγορίθμων για προγνωστικές αγορές (Prediction Markets).
 • Δομές αλγορίθμων για την εξόρυξη δεδομένων (Data Mining).

Η μονάδα Εφοδιαστικής και Μεταφορών δέχεται ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών για διπλωματική εργασία με θέμα στα προαναφερθέντα πεδία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών αυτών σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Η μονάδα υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος "Εφοδιαστική (Μεταφορές - Διανομές)" που διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Ενέργειες Εγγράφων