Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακού Εφοδιασμού έχει ως βασικό αντικείμενο τη μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων και βιοκαυσίμων, καθώς και τη διερεύνηση των οικονομικών, οργανωτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν από την διείσδυση νέων ενεργειακών πηγών στις οργανωμένες κοινωνίες. Εστιάζει κυρίως σε καύσιμα που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, όπως βιομάζα, τα αστικά απορρίμματα κ.α., αλλά και σε νέα ενεργειακά προϊόντα όπως η τηλεθέρμανση – τηλεψύξη, η τρι-παραγωγή κλπ.

Ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η Μονάδα είναι:

  • Επιχειρησιακή έρευνα και βελτιστοποίηση ενεργειακών μονάδων Power Plants (PP) – Combined Heat Power (CHP),
  • Ανάλυση ενεργειακών επενδύσεων και η κοστολόγηση ενεργειακών προϊόντων
  • Εφοδιαστική της ανακύκλωσης (Recycling – Reverse Logistics),
  • Εμπορία ρύπων (Emissions Trading) και η χρηματοοικονομική ανάλυσή τους με βάση τις νεώτερες μαθηματικές τεχνικές
  • Προγνωστική ζήτησης ενέργειας με υπολογιστικές τεχνικές όπως η προσομοίωση Νευρωνικών Δικτύων, και τα μοντέλα Box-Jenkins

Τα προηγούμενα έχουν αναλυθεί και διερευνηθεί στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων όπως τα:

1. Joule – Thermie COBER

2. TREN BioHPR

3. ENER Lift–Off

4. OGGI

5. Άλλα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιώτες

Η μονάδα Ενεργειακού Εφοδιασμού δέχεται ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών για διπλωματική εργασία με θέμα τα πιο πάνω ερευνητικά πεδία. Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών αυτών σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Υποστηρίζει το μάθημα της «Διαχείρισης Ενέργειας» που διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Ενέργειες Εγγράφων