Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Η βασική έρευνα της Μονάδας Εργονομίας επικεντρώνεται στη Νοητική Εργονομία και τη Νοητική Μηχανική (Cognitive Engineering), ενώ η εφαρμοσμένη έρευνα καλύπτει τα εξής αντικείμενα:

 • σχεδιασμός και αξιολόγηση θέσεων και χώρων εργασίας,
 • σχεδιασμός διαμεσολαβητών (interfaces) ανθρώπου – μηχανής,
 • σχεδιασμός και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – ηλεκτρονικών υπολογιστών (human – computer interaction),
 • χρηστο-κεντρικός σχεδιασμός λογισμικού υποστήριξης σύνθετων νοητικών δραστηριοτήτων,
 • σχεδιασμός και αξιολόγηση εργαλείων και χρηστικών προϊόντων,
 • ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας.

Η Ερευνητική Μονάδα Εργονομίας του Εργαστηρίου Οργανώσεως Παραγωγής διαθέτει:

 • όργανα μέτρησης και καταγραφής θορύβου,
 • όργανο μέτρησης και καταγραφής δονήσεων,
 • όργανα μέτρησης του φωτιστικού περιβάλλοντος,
 • όργανα μέτρησης και εκτίμησης παραμέτρων του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος,
 • διάταξη ηλεκτρονικής καταγραφής γεγονότων,διάταξη καταγραφής κινήσεων των οφθαλμών (eye-tracking),
 • λογισμικό και διατάξεις για το σχεδιασμό των μορφολογικών στοιχείων θέσεων και χώρων εργασίας (Mannequin©, Human scale©),
 • βάση δεδομένων με ανθρωπομετρικά στοιχεία ( Ergobase©).

 

Τα μαθήματα που υποστηρίζονται άμεσα από την Ερευνητική Μονάδα Εργονομίας είναι: «Μελέτη Εργασίας και Στοιχεία Εργονομίας», «Εργονομία» και «Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας». Ο εξοπλισμός της Ερευνητικής Μονάδας Εργονομίας χρησιμοποιείται για την εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα εργονομικού σχεδιασμού και μέτρησης των παραμέτρων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, δονήσεις, φωτισμός, θερμοκρασιακό περιβάλλον). Επιπρόσθετα, ο εξοπλισμός και ο χώρος της Ερευνητικής Μονάδας Εργονομίας χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών των τελειοφοίτων σπουδαστών, καθώς και για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Εργονομίας ή σε θέματα σχετιζόμενα με αυτή.

Διαδικτυακός Τόπος Μονάδας Εργονομίας

Ενέργειες Εγγράφων