Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής Ερευνητικά Έργα και Παροχή Υπηρεσιών Ερευνητικά Έργα Μονάδων Βιομηχανικού Λογισμικού και Εφοδιαστικής & Μεταφορών

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

 shelman.jpg

 

Τίτλος: "Σχεδιασμός & Εφαρμογή Προηγμένου Συστήματος Συντήρησης Εργοστασίων με Έμφαση στην Πρόληψη Βλαβών και τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας του Εξοπλισμού"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος συντήρησης εργοστασίων που να εκμεταλλεύεται τα οφέλη της προληπτικής και προγνωστικής συντήρησης κατά τρόπο οικονομικά επικερδή για την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με βάση τις πιο σύγχρονες μεθόδους συντήρησης που καταγράφονται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, θα διαμορφωθεί μία νέα μεθοδολογία οργάνωσης του συστήματος συντήρησης με βάση τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

Φορέας: SHELMAN AE

Χρηματοδότης: SHELMAN AE, ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕΤ)

Έτος Υλοποίησης: 2006 - 2007

 

 domus.jpeg

   

Τίτλος: "Σύστημα Λεπτομερειακού Προγραμματισμού Εργοστασίου Σε Ολοκλήρωση Με Ενοποιημένο Λογισμικό ERP"

Περιγραφή: Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου περιλαμβάνει: Τη διαμόρφωση πρωτότυπης μεθόδου λεπτομερειακού προγραμματισμού παραγωγής προσαρμοσμένης στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (αλγόριθμος λεπτομερειακού προγραμματισμού), την εφαρμογή και δοκιμή της μεθόδου λεπτομερειακού προγραμματισμού σε μελέτη περίπτωσης (στην βιομηχανία DOMUS AEBE), την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λεπτομερειακού προγραμματισμού εργοστασίου (σύστημα προηγμένου προγραμματισμού) και τη συστηματοποίηση της μεθόδου λεπτομερειακού προγραμματισμού και την τεκμηρίωση των οφελών και δυσκολιών στην εφαρμογή της.

Φορέας: DOMUS AEBE

Χρηματοδότης: DOMUS AEBE, ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕΤ)

Έτος Υλοποίησης: 2006 - 2007


 ypepth.jpeg  

Τίτλος: "Ολοκλήρωση Των Μεθοδολογιών Διαχείρισης Γνώσης Και Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών Με Στόχο Την Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Αναφοράς Της Εφοδιαστικής Της Γνώσης Διευρυμένων Δικτυακών Επιχειρήσεων"

Περιγραφή: Στόχος αυτού του έργου είναι η ολοκλήρωση των μεθοδολογιών Διαχείρισης Γνώσης  με τις υφιστάμενες μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών για την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής και ενός πρότυπου μοντέλου αναφοράς (Reference Model) διαχείρισης της Εφοδιαστικής της Γνώσης διευρυμένων δικτυακών επιχειρήσεων. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει τη βάση (Business Blueprint) για την εκπόνηση προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems) διευρυμένων δικτυακών επιχειρησιακών σχηματισμών. Σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής αυτής αποτελεί η υποκείμενη Οντολογία του ερευνητικού πεδίου της Εφοδιαστικής της Γνώσης δηλαδή η αυστηρή περιγραφή της δομής, των σημειολογιών και του χρησιμοποιούμενου από αυτήν λεξιλογίου.

Φορέας: ΥΠΕΠΘ

Χρηματοδότης: ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Έτος Υλοποίησης: 01/01/2005 - 31/12/2006

 

 papaoutsanis.jpeg

 
 

Τίτλος: "Προηγμένο Σύστημα Βελτιστοποίησης της Ροής Υλικών σε Σύνδεση & Ολοκλήρωση με Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ERP"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση της Ροής Υλικών στην ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ. Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν πρότυπες μεθοδολογίες ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών υποστηριζόμενες από συστήματα πληροφορικής προκειμένου να σχεδιασθεί και να βελτιστοποιηθεί η χαρακτηριστική για όλες τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών διαδικασία Ροής Υλικών.

Φορέας: Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

Χρηματοδότης: ΓΓΕT - Πρόγραμμα ΠΑΒΕ

Έτος Υλοποίησης: 2001 - 2002

 gget.jpeg  
 

Τίτλος: "Μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση με χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων ένδυσης, υπεργολάβων και φορέων-εντολέων των επιχειρήσεων ένδυσης (εμπορικές επιχειρήσεις, κρατικές προμήθειες)"

Περιγραφή: Το έργο αφορά την ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών στις σχέσεις των επιχειρήσεων ή και οργανισμών οι οποίοι δίνουν εντολές παραγωγής και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση αυτών των εντολών.

Φορέας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Mass Fashion A.E., Nicolas Group, DIPLEX A.E., Προηγμένες Υπηρεσίες ΕΠΕ (Advanced Service Group Ltd)

Χρηματοδότης: ΓΓΕT - Πρόγραμμα EΠET II – ΝΕΟ ΕΚΒΑΝ 6

Έτος Υλοποίησης: 2000 - 2001

   
 

Τίτλος: "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ μέσω της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Παραγωγή"

Περιγραφή: Αποτύπωση βαθμού διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο σύστημα παραγωγής ΜΜΕ και καθορισμός αξόνων πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ. Ευαισθητοποίηση ΜΜΕ (σε επιλεγμένες περιοχές) σχετικά με τις δυνατότητες που δημιουργούνται με την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία. Ενημέρωση / εκπαίδευση των εν δυνάμει χρηστών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και την εφαρμογή επιλεγμένων τεχνολογιών πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία ΜΜΕ.

Φορέας: VECTOR Σύμβουλοι Πληροφορικής & Διοίκησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΕΜΠ

Χρηματοδότης: Υπουργείο Εργασίας – Πρωτοβουλία ADAPT

Έτος Υλοποίησης: 1998 - 2000

 elbal.jpeg  
 

Τίτλος: "REALMS II (Reengineering Application Using Modelling and Simulation)"

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών των βιομηχανικών χρηστών, τον καθορισμό των λειτουργικών προδιαγραφών για την επιλογή συστήματος ERP, την κατάστρωση κριτηρίων αξιολόγησης και τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης με τη μέθοδο της κοστολόγησης δραστηριοτήτων.

Φορέας: Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), TUBUSSMETAL, BSW

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα ESPRIT (Περιοχή TBP = Technology for Business Processes)

Έτος Υλοποίησης: 01/11/1996 - 30/04/1999

 gget.jpeg  
 

Τίτλος: "Προγραμματισμός και Έλεγχος Διευρυμένων Επιχειρήσεων (Extended Enterprise) στον Κλάδο Ετοίμου Ενδύματος"

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην ενίσχυση της επικοινωνίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την παραγωγή μέσω της ανάθεσης έργου κατασκευής μοντέλου προγραμματισμού διευρυμένων δικτυακών επιχειρήσεων σε υποψήφιο διδάκτορα του Τομέα ο οποίος τοποθετήθηκε σε οργανική θέση μέσα στην επιχείρηση-χρήστη. Το έργο είχε σαν κύριο σκοπό πέρα από την επίλυση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προβλήματος και την απόδοση ενός διδακτορικού τίτλου.

Φορέας: Helen's Club

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ - Πρόγραμμα ΥΠΕΡ

Έτος Υλοποίησης: 1996 - 1999

 

 alouman.jpeg

 
 

Τίτλος: "Σύστημα διορθωτικών ενεργειών με στατιστική επεξεργασία σε δοτά μετρήσεων από μη καταστροφικούς ελέγχους ποιότητας για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ"

Περιγραφή: Ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων μη καταστροφικών ελέγχων και στην εν συνεχεία επεξεργασία των δεδομένων αυτών με τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας.

Φορέας: ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ - Πρόγραμμα ΕΠΕΤ II

Έτος Υλοποίησης: 1999 - 1999

 

 papaoutsanis.jpeg

 
 

Τίτλος: "Ανάπτυξη μοντέλου προγραμματισμού – συντονισμού και διασφάλισης ποιότητας διευρυμένων δικτυακών επιχειρήσεων"

Περιγραφή: Το έργο περιελάμβανε τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών και την ανάπτυξη διαδικασιών ISO. Αποτέλεσμα του έργου ήταν η ανάπτυξη διαδικασιών προγραμματισμού, συντονισμού και ποιότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας οριζόντια ομαδοποιημένων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Περιελάμβανε μελέτη ανασχεδιασμού των διαδικασιών για αποτελεσματική διαχείριση της διευρυμένης επιχείρησης, καθορισμός των δεδομένων που πρέπει να μεταβιβάζονται μέσων των δικτύων επικοινωνίας και συστήματος λογισμικού υποστήριξης.

Φορέας: ΠΔ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ - Πρόγραμμα ΕΠΕΤ II

Έτος Υλοποίησης: 1997 - 1998

 

elbal.jpeg

 
 

Τίτλος: "REALMS (Reengineering Application Using Modelling and Simulation)"

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας για την Αναδιοργάνωσης των Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση μεθοδολογιών ανάλυσης συστημάτων και κοστολόγησης δραστηριοτήτων.

Φορέας: Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), TUBUSSMETAL

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα ESPRIT (Περιοχή TBP = Technology for Business Processes)

Έτος Υλοποίησης: 1996
 
 

 

 

Ενέργειες Εγγράφων