Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής Ερευνητικά Έργα και Παροχή Υπηρεσιών Έργα Παροχής Υπηρεσιών Μονάδων Βιομηχανικού Λογισμικού και Εφοδιαστικής & Μεταφορών

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

 

olympiaka_akinita.jpeg

 

Τίτλος: "Επέκταση της μελέτης με τίτλο Συνολικές Επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004"

Περιγραφή: Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τον υπολογισμό μιας σειράς δεικτών και στη βάση αυτών, την εκτίμηση των επιπτώσεων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με μεθοδολογία που έχει ως αφετηρία τις αναλύσεις του Olympic Games Global Impact Project (OGGI) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Φορέας: Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

Χρηματοδότης: Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

Έτος Υλοποίησης: 2008
 


 NEOSET_logo.jpg  

Τίτλος: "Αναδιοργάνωση διαδικασιών και εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων -
Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης (AS-IS)"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (AS-IS) των
επιχειρησιακών διαδικασιών/πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας NEOSET καθώς και η διατύπωση προτάσεων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού.  Το έργο σχετίζεται αφενός με την ενδεχόμενη εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος ERP στον όμιλο και αφετέρου με τη διαμόρφωση ενός portfolio οργανωτικών έργων για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Φορέας: NEOSET AE

Χρηματοδότης: NEOSET AΕ

Έτος Υλοποίησης: 2008
 


 emp.jpeg  

Τίτλος: "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα, Χερσόνησος Σίδερο"

Περιγραφή: Εκπονήθηκε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), επικουρούμενη από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, για την περιοχή βρίσκεται που βρίσκεται στο Β.Α. άκρο της Κρήτης και ανήκει στον Νομό Λασιθίου.

Φορέας:

Χρηματοδότης:

Έτος Υλοποίησης: 2008
 


 

 shelman.jpg

  Τίτλος: "Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Διοίκησης Παραγωγής: Οργάνωση Γραφείων Παραγωγής & Διαμόρφωση Προτεινόμενων Αναφορών Παραγωγής & Προμηθειών"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι ο ανασχεδιασμός και η απλοποίηση των διαδικασιών διοίκησης παραγωγής της SHELMAN, που περιλαμβάνει τον καθορισμό του οργανωτικού και διαδικαστικού πλαισίου λειτουργίας των Γραφείων Παραγωγής και τον επαναπροσδιορισμό των συσχετιζόμενων αναφορών Παραγωγής και Προμηθειών.

Φορέας: SHELMAN AE

Έτος Υλοποίησης: 2007
 


 

 ethel.jpeg

 

Τίτλος: "Σύνταξη τεύχους λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας ΕΘΕΛ Α.Ε"

Περιγραφή: Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (RFP ή Request For Proposal), προκειμένου να προκηρυχθεί διαγωνισμός προμήθειας νέου πληροφοριακού συστήματος ERP της εταιρείας ΕΘΕΛ ΑΕ. Τα τεύχη αφορούσαν την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ERP, πληροφοριακού συστήματος αποθηκών (WMS) καθώς και της διαχείρισης στόλου και τεχνικής συντήρησης.

Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Α.Ε. (ΕΘΕΛ Α.Ε.)

Έτος Υλοποίησης: 2006 - 2007
 


 

 shelman.jpg

 

Τίτλος: "Υποστήριξη & Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Συστήματος ERP σε βιομηχανική επιχείρηση"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση, διαχείριση και διάχυση εντός της επιχείρησης των νέων επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης και η οργάνωση της λειτουργίας της συντήρησης των εγκαταστάσεων και της διαχείρισης των υλικών συντήρησης στην αποθήκη με χρήση της λειτουργικότητας του ERP SAP R/3 (modules MM και PM).

Φορέας: SHELMAN AE

Έτος Υλοποίησης: 2005 - 2006
 


  ethel.jpeg  

Τίτλος: "Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Αποθηκών της ΕΘΕΛ Α.Ε."

Περιγραφή: Αντικείμενο του ήταν ο προσδιορισμός της στρατηγικής εκμετάλλευσης των αποθηκευτικών χώρων της επιχείρησης ΕΘΕΛ Α.Ε. Σκοπός της μελέτης ήταν να προτείνει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο όταν υλοποιηθεί θα οδηγήσει στην καλύτερη εκμετάλλευση του συνολικού αποθηκευτικού όγκου, την ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών συντήρησης και επισκευής, τη μείωση του λειτουργικού κόστους των αποθηκών και την καλύτερη προστασία των προϊόντων μέσω της σωστής αποθήκευσης και διαφύλαξης τους.

Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Α.Ε. (ΕΘΕΛ Α.Ε.)

Έτος Υλοποίησης: 2005
 


  ilpap.jpeg  

Τίτλος: "Μελέτη Χωροταξικής και Λειτουργικής Οργάνωσης των Αποθηκών της ΗΛΠΑΠ Α.Ε."

Περιγραφή: Στόχος της μελέτη ήταν να συμβάλλει στην καλύτερη εκμετάλλευση του συνολικού αποθηκευτικού όγκου, στην ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών συντήρησης και επισκευής καθώς και των εντολών διακίνησης, στην μείωση του κόστους λειτουργίας και εργατικών και στην προστασία των προϊόντων μέσω της σωστής αποθήκευσης και διαφύλαξής τους.

Φορέας: ΗΛΠΑΠ Α.Ε.

Έτος Υλοποίησης: 2005
 


 athinewn.jpeg  

Τίτλος: "Ψηφιοποίηση Δεδομένων του Αρχείου Απαλλοτριώσεων και Ενσωμάτωσή τους στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Αθηναίων"

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην ψηφιοποίηση δεδομένων του αρχείου απαλλοτριώσεων του Δήμου Αθηναίων. Περιελάμβανε την αποτύπωση των στοιχείων σε βάση δεδομένων και στη συνέχεια την γεωγραφική απεικόνισή τους με τη χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος.

Φορέας: Δήμος Αθηναίων

Έτος Υλοποίησης: 2004
 


 

GreekNavy_logo.jpg 

 

Τίτλος: "Μελέτη Αναδιοργάνωσης του Συστήματος Εφοδιασμού Υλικών του Πολεμικού Ναυτικού"

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει: Κατηγοριοποίηση υλικών, Προσδιορισμός οικονομικής παραγγελίας στο υφιστάμενο μοντέλο του Π.Ν., Μελέτη του υφισταμένου μοντέλου στο Π.Ν. & εκπόνηση νέου μοντέλου αναπλήρωσης αποθεμάτων, Σχεδιασμός συστήματος MRP, Πρόβλεψη & προγραμματισμός αναγκών.

Φορέας: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Έτος Υλοποίησης: 2003

Κατεβάστε το poster του έργου
 


      shelman.jpg  

Τίτλος: "Πρότυπη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την εταιρεία SHELMAN AE"

Περιγραφή: Σκοπός του έργου ήταν η συστηματική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΕΕΚ) στους χώρους παραγωγής τους εργοστασίου της Χαλκίδας καθώς και στους σχετικούς αποθηκευτικούς χώρους, της εταιρίας SHELMAN ΑΕ. Για την πραγματοποίηση της ΕΕΚ ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές του European Agency for Health & Safety at Work. Οι συστηματικές παρατηρήσεις πεδίου έγιναν με χρήση της μεθόδου της Εργονομικής Ανάλυσης Εργασίας.

Φορέας: SHELMAN AE

Έτος Υλοποίησης: 2003
 


      shelman.jpg  

Τίτλος: "Σύνταξη προδιαγραφών για την εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος συντήρησης εργοστασίου SAP/ PM και αναδιοργάνωση διαδικασιών σε έργο εισαγωγής συστήματος ERP "

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η αναδιοργάνωσης διαδικασιών της ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ στο πλαίσιο έργου εισαγωγής συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning) της εταιρείας. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Α) Συμμετοχή στην καταγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Business Blueprint) και καταγραφή - τεκμηρίωση των τελικών ανασχεδιασμένων ERP-driven διαδικασιών. Β) Σύνταξη της Οργανωτικής Μελέτης για τις διαδικασίες διοίκησης παραγωγής και διαχείρισης υλικών για την προετοιμασία του έργου ανάπτυξης δικαιωμάτων πρόσβασης.

Φορέας: SHELMAN AE

Έτος Υλοποίησης: 2003
 


 

ELPE_logo.jpg 

 

Τίτλος: "Προγραμματισμός Έργου και Οργανωτική Προετοιμασία για την Παραλαβή και Λειτουργία του Συστήματος SAP από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ "

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει: Συγγραφή των διαδικασιών παραλαβής του έργου από την επιτροπή εποπτείας, Προσδιορισμός και κατηγοριοποίηση της οργανωτικής υποδομής της ΕΛΠΕ για την υποδοχή του SAP, Σχεδιασμός βάσης οργανωτικών δομών (Repository), Κατάστρωση οργανογράμματος, οργανωτικής ένταξης και περιγραφών καθηκόντων των χρηστών  σε ότι αφορά τις διαδικασίες του συστήματος ERP (ανά process, module, function), Συντονισμός και εποπτεία του προγράμματος εκπαίδευσης των χρηστών, Κατάστρωση πλάνου μετατροπής της Δ/νσης Πληροφορικής ΕΛΠΕ σε κέντρο επάρκειας (competence centre) της SAP.

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Έτος Υλοποίησης: 2002
 


eko_elda.jpeg  

Τίτλος: "Βελτιστοποίηση του Συστήματος Διανομής της Επιχείρησης ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ"

Περιγραφή: Το έργο αποτελεί μελέτη αναδιάρθρωσης του συστήματος διανομής της επιχείρησης  και περιλαμβάνει: Διαγνωστική μελέτη των αναγκών της επιχείρησης, Έρευνα αγοράς εφαρμογών Supply Chain Management, Aνάλυση κόστους – οφέλους, Λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση του λογισμικού δρομολόγησης.

Φορέας: ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Έτος Υλοποίησης: 2001 - 2002
 


 

 ELPE_logo.jpg

 

Τίτλος: "Οργάνωση Εποπτείας και Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) Έργου Υλοποίησης Συστήματος ERP στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ "

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει: Οργάνωση και συντονισμό της επιτροπής εποπτείας (steering committee) του έργου υλοποίησης βιομηχανικού και εμπορικού λογισμικού ERP στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ., Υποστήριξη του έργου της επιτροπής εποπτείας και Εργασίες ανάλυσης, πρόληψης και λήψης διορθωτικών ενεργειών της διαχείρισης κινδύνου (risk management) του έργου ERP.

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Έτος Υλοποίησης: 2001 - 2002
 


 ypan_emporiou.jpeg     Τίτλος: "Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατικών Προμηθειών- Μελέτη Κύκλου Κρατικών Προμηθειών"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατασκευής συστήματος ηλεκτρονικών κρατικών προμηθειών. Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκε το σύστημα κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και αναπτύχθηκαν οι προδιαγραφές για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών κρατικών προμηθειών. Τα αποτελέσματα του έργου χρησιμοποιήθηκαν στη μελετοκατασκευής του νέου συστήματος που θα υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Φορέας: Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Έτος Υλοποίησης: 2001
 


ekke.jpeg  

Τίτλος: "Σύνταξη Αναλυτικής Έκθεσης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών  για τα Έτη 2002-2006"

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη του Business Plan του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για τα έτη 2002-2006. Περιλαμβάνει ενοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων και των Διευθύνσεων του ΕΚΚΕ, τον ορισμό των κατευθύνσεων της ερευνητικής πολιτικής και το στρατηγικό προσανατολισμό του Κέντρου.

Φορέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Έτος Υλοποίησης: 2001
 


lipasmata.jpeg  

Τίτλος: "Επιλογή Βιομηχανικού Λογισμικού για την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε."

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει: Σύνταξη RFP για την εγκατάσταση λογισμικού ERP (για τον Προγραμματισμό & Έλεγχο Παραγωγής (ΠΕΠ) και τη Συντήρηση), Αξιολόγηση και Επιλογή του λογισμικού ERP στην επιχείρηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Φορέας: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Έτος Υλοποίησης: 1998 - 1999
 


 

 

Ενέργειες Εγγράφων