Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόσφατα έργα του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου (ΜΕ) του ΕΜΠ είναι:

 

Ø      Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού του ΟΑΣΑ.

Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΜΠ, ΟΑΣΑ.

Διάρκεια: 12 (αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2005)

Προϋπολογισμός Έργου: €416.500,00    

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η επεξεργασία δεδομένων των τηλεφωνικών κλήσεων, η διαχείριση των συμβάντων και η ανάλυση αβεβαιότητας με χρήση μεθόδων διαχείρισης κινδύνου (risk management).

Ø      Διαχείριση διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (παρα)φαρμακευτικών προϊόντων βάσει Κινδύνων (management by risk) με υποστήριξη εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν

Συνεργαζόμενοι Φορείς: APIVITA AEBE, ΕΜΠ, ΦΑΡΜΑΞΙΟΝ, ΣΥΦΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν.Κ.

Διάρκεια: 18 + εξάμηνη παράταση (αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2005)

Προϋπολογισμός Έργου: €1.221.400,00  Προϋπολογισμός Τομέα: €114.000,00

Περιγραφή: Αντικείμενου του ερευνητικού αυτού έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (extended supply chain) στο χώρο των (παρα)φαρμακευτικών προϊόντων. Η μέθοδος που αναπτύσσεται βασίζεται στη Διαχείριση Κινδύνων (Management by Risk), δίνει τη δυνατότητα της επιλογής της πιο κατάλληλης μεθόδου για κάθε προμηθευόμενο κωδικό και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες σε όλα τα βήματα της αλυσίδας.

Ø      Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε διαδικασίες διαδικτύου για σύνθετες βιομηχανικές εφαρμογές

Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΑΒ, ΓΝΩΜΩΝ, ΖΗΝΩΝ, ΤΕΜΜΑ , ΝΑΞ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Διάρκεια: 18 + εξάμηνη παράταση (αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2006)

Προϋπολογισμός Έργου: €1.180.000,00  Προϋπολογισμός Τομέα: €50.000,00

Περιγραφή:            Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει ένα σύστημα που ενδυναμώνει τη συνεργασία των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και των ΜΜΕ χρησιμοποιώντας εργαλεία ηλεκτρονικού επιχειρείν.  Το σύστημα που θα αναπτυχθεί αποτελείται από δύο μεγάλα υποσυστήματα:

      1. Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που παρέχει τις βέλτιστες λύσεις σχεδιασμού (DSS) για τις συναλλαγές ηλεκτρονικού επιχειρείν, (DSSeT)

      2. Ένα σύστημα σχεδίασης και κατάθεσης προσφορών (Bids) στους πελάτες (BICOM)

Ø      Ανάλυση κινδύνων κατά την διαδικασία εκτίμησης  του κόστους της εταιρίας AIRBUS

Συνεργαζόμενοι Φορείς: EADS – CCR (FR), University Toulouse 1 (FR)

Διάρκεια: 5 μήνες (Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2002)

Προϋπολογισμός Έργου: € 15.500                       Προϋπολογισμός Τομέα: € 4.000

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου ήταν η βιβλιογραφική επισκόπηση, ανάλυση και σύνθεση των επιστημονικών μεθοδολογιών εκτίμησης κόστους. Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της διαδικασίας εκτίμησης του προϋπολογιστικού κόστους της εταιρίας AIRBUS και η ενσωμάτωση μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων σε αυτή. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που έγινε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών έργων (DECIDE – ESPRIT no 22298  και PRIMA – IST- 1999 – 10193) και τα οποία υλοποιήθηκαν από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια (Universite de Toulouse – UT1 και EMΠ).

Ø      PRIMA - Project Risk Management

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Alcatel Space Industries (France), University Toulouse 1 (France), CR2A-DI (France), Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Spain), Sociedad Anónima de Instalaciones de Control (Spain), Hellenic Corporate of Space (Greece), Applications Politecnico di Milanο (Italy), Snamprogetti (Italy).

Διάρκεια: 28 μήνες (Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2002)

Προϋπολογισμός Έργου: € 2.637.048      Προϋπολογισμός Τομέα: € 270.098

Περιγραφή: Το έργο πρότεινε μια επιχειρηματική προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο που εδραιώνεται με τα εξής: μέθοδο που υποστηρίζει τη διαδικασία προσφορών για ανάληψη έργου λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο, συστηματοποίηση της εμπειρίας της επιχείρησης (επιχειρησιακή μνήμη), σύστημα στήριξης αποφάσεων που υποστηρίζει κάθε βήμα υποβολής προσφοράς και περιλαμβάνει ένα βοήθημα κοστολόγησης που λαμβάνει υπόψη του τους κινδύνους που υπεισέρχονται. Κάθε στοιχείο της μεθόδου PRIMA είναι καινοτομικό και η σύνθεσή τους διαμορφώνει ένα σπουδαίο μοχλό για τη επιχειρηματική κερδοφορία μέσω θεμελιώδους καινοτομικής διεργασίας.

 

       Χρηματοδότηση έργου: Γ.Γ.Ε.T.,  Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, ΤΟΜ-43           

Ø      «Σύστημα διορθωτικών ενεργειών με στατιστική επεξεργασία σε δοτά μετρήσεων από μη καταστροφικούς ελέγχους ποιότητας για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ.»,  (Ολοκληρώθηκε το 1999).

       Συνεργαζόμενος Φορέας: ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ

       Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

       Προϋπολογισμός Έργου: Δρχ. 32.200.000.

       Ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων μη καταστροφικών ελέγχων και στην εν συνεχεία επεξεργασία των δεδομένων αυτών με τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας.

       Χρηματοδότηση έργου: Γ.Γ.Ε.T. - Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, ΣΥΝ

Ενέργειες Εγγράφων