Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο έχει Διαπιστευτεί από το 2009 (23 Φεβρουαρίου - αρ. πιστοποιητικού 512) από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 - Δοκιμές. Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) έχει ως εξής:

Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης

Υλικά / Προϊόντα
υποβαλλόμενα σε δοκιμή

 Τύποι δοκιμών /
Μετρούμενες ιδιότητες

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι /
Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

1. Κυλινδρικά Δοκίμια.

Εξωτερική Διάμετρος Κυλίνδρου.

Σύγκριση με διακριβωμένα πρότυπα στη μηχανή Mahr ULM OPAL 600

2. Δακτύλιοι.

Εσωτερική Διάμετρος Τρίμματος.

Σύγκριση με διακριβωμένα πρότυπα στη μηχανή Mahr ULM OPAL 600 (DIN 2250) : 1989 Part 1

3. Εξωτερικά Σπειρώματα.
Διάμετρος Βήματος Εξωτερικών Σπειρωμάτων.
Μέτρηση με τη μηχανή Mahr ULM OPAL 600 με χρήση συρματιδίων (3-wire)
4. Εσωτερικά Σπειρώματα.
Διάμετρος Βήματος Εσωτερικών Σπειρωμάτων.
Σύγκριση με διακριβωμένα πρότυπα στη μηχανή Mahr ULM OPAL 600 με χρήση επαγωγικής κεφαλής (dual ruby ball)
5. Άξονες.
Μήκος Αξόνων
Σύγκριση με διακριβωμένα πρότυπα στη μηχανή Mahr ULM OPAL 600
6. Μηχανουργικά δοκίμια
Μήκος Δοκιμίων σε 3 Διαστάσεις
Μέτρηση δοκιμίων αποκλειστικά τοποθετημένων κατά τη διεύθυνση ενός εκ των 3 αξόνων της μηχανής DEA CMM.


Παρουσιάζεται ακολούθως η Πολιτική Ποιότητας του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι η παροχή υπηρεσιών της υψηλότερης δυνατής στάθμης με επίκεντρο την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων μετρήσεων.

Για το σκοπό αυτό το Μετροτεχνικό Εργαστήριο ανέπτυξε και εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, τα έγγραφα του ΕΣΥΔ και τις άλλες σχετικές προδιαγραφές.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Όλο το προσωπικό γνωρίζει τις διαδικασίες που αφορούν στη θέση εργασίας του και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή τους. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και να συμβάλει στην εφαρμογή της διαρκούς βελτίωσής του.

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και των αντίστοιχων ενεργειών υλοποίησης και την εφαρμογή μηχανισμών υλοποίησης, ελέγχου και απολογισμού των αποτελεσμάτων υλοποίησης με τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και μέσων στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Mεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται πρότυπες και επικυρωμένες μέθοδοι μετρήσεων, οι οποίες καλύπτουν τις εκφρασμένες ή συναγόμενες απαιτήσεις των πελατών και οι οποίες είναι κατάλληλες. Φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η αμεροληψία και η ακεραιότητα στη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους πελάτες του.

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου έχει επισημάνει σε όλους τους εργαζόμενους τη σημασία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών. Πελάτης είναι τόσο ο αποδέκτης των υπηρεσιών του Εργαστηρίου όσο και κάθε εργαζόμενος που συνεισφέρει στις εργασίες του εργαστηρίου, δηλαδή λειτουργεί ως «εσωτερικός πελάτης» των συναδέλφων του. Ο σεβασμός και η υποστήριξη του «εσωτερικού πελάτη» από τους συναδέλφους του είναι ουσιώδους σημασίας για την πραγματοποίηση των στόχων ποιότητας.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

                                    

                    

Βρασίδας Λεώπουλος

23/1/2008


 

 

 

  

 

* Πιέστε εδώ για να μεταφερθείτε στον κατάλογο αρχείων του ΣΔΠ.
   (μόνο για το προσωπικό του εργαστηρίου)

Ενέργειες Εγγράφων