Αρχική Σελίδα News Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 

Γνωστική Περιοχή: Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής
Θεματική Ειδίκευση: Σύγχρονες Μέθοδοι και Τεχνολογίες Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής
Πεδία Έρευνας:
- Μέθοδοι προγραμματισμού παραγωγής στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

- Σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ελέγχου της παραγωγής στο πλαίσιο του Industry 4.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι:
α) Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ,
ή
β) Διπλώματος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 5ετούς φοίτησης, της οποίας το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (Μaster),


- Η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη.

- Η καλή γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον βάσεων δεδομένων MS Access, SQL θεωρείται απαραίτητη.

- Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), Master ή ισοτίμου μεταπτυχιακού διπλώματος, ανώτατων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή), θεωρείται προσόν.


Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης του υποψηφίου μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Απαιτείται η φυσική παρουσία στο ΕΜΠ συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το ενημερωμένο βιογραφικό τους σημείωμα στους κυρίους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Δρ. ΕΔΙΠ ΕΜΠ και Σωτήριο Γκαγιαλή Δρ. ΕΔΙΠ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.


Στοιχεία Επικοινωνίας: 

- Γεώργιος Παπαδόπουλος: e-mail: gpapado@mail.ntua.gr Τηλ: 210 7724141

- Σωτήριος Γκαγιαλής: e-mail: sotga@mail.ntua.gr Τηλ: 210 7721339

 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η Δευτέρα 30/11/2018.

Ενέργειες Εγγράφων