Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ) (συντετμημένα ΔΠΜΣ/ΔΕ ή, όπως έχει γίνει γνωστό “AthensMBA”) συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). «Επισπεύδουσα» έχει ορισθεί η Σχολή Μηχανολόγων ΕΜΠ μέσω στελεχών του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Επί πλέον συμμετέχουν, από το ΕΜΠ, οι Σχολές Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Tα συμμετέχοντα από το ΟΠΑ τμήματα είναι το Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.


Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Προϋποθέσεις είναι:

α) να έχουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Θετικών, Τεχνικών, Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών

β) να έχουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.
Φοίτηση

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας δύο πλήρων ημερολογιακών ετών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται εντατική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα κορμού και επιλογής, καθώς και η εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα κατά κανόνα απαιτούν, πέρα από την υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή σε συζητήσεις στην τάξη και εκπόνηση εργασιών. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές 2 ή 3 φορές την εβδομάδα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και ώρες 17:00-21:00
Αποστολή

Αποστολή του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (“AthensMBA”) είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους, κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αυτενεργήσουν, για να μπορέσουν να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις και κάθε είδους οργανισμούς.

Αυτό επιτυγχάνεται προσφέροντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αιχμή της Οικονομικής Διοικητικής και της Τεχνικής Επιστήμης, όπως καλλιεργούνται αυτά στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που το συνδιοργανώνουν.
Επιδιωκόμενοι Στόχοι

Κύριο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η μόρφωση στελεχών που θα καλύπτουν τις ανάγκες και θα είναι ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, και οργανισμών στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Για να ανταποκριθεί στο σημερινό, γοργά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δίδεται μεγάλη έμφαση στην προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
Χρησιμότητα και χαρακτήρας του Προγράμματος

Έχει παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία, στη χώρα μας, μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από επιχειρήσεις και οργανισμούς, μα και από την ίδια τη δημόσια διοίκηση, για στελέχη τα οποία, πέρα από τις ειδικές, επιστημονικές τους γνώσεις, διαθέτουν γνώσεις των αρχών της διοίκησης αλλά και ικανότητες να τις εφαρμόσουν. Αυτό επιβεβαιώνεται από την έντονη ροή αποφοίτων των πανεπιστημίων της χώρας προς διάφορες χώρες του εξωτερικού και ειδικότερα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ (Master in Business Administration). Η κατοχή αυτού του τίτλου, όταν προέρχεται από ιδρύματα με κύρος, τεκμηριώνει πως οι κάτοχοί του έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις, αναλαμβάνοντας διοικητικά καθήκοντα.

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο βέλτιστος συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων, διαμορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον Eλληνικό και το Διεθνή χώρο.

Στο AthensMBA μορφώνονται στελέχη τα οποία, ανεξαρτήτως του αρχικού τους γνωστικού υποβάθρου, μπορούν να κατανοήσουν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και επομένως, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα σε αυτό, καθώς μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στην αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Στο AthensMBA δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο υψηλό επίπεδο των μεταπτυχιακών του φοιτητών. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων είναι αντικειμενική, λεπτομερής και αναλυτική και σκοπό έχει την επίτευξη του βέλτιστου μίγματος σπουδαστών από πτυχιούχους διαφορετικών κατευθύνσεων.

Εξέχον και ιδιάζον χαρακτηριστικό του AthensMBA είναι η συνεργασία δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μια συνεργασία που δημιουργεί υψηλή αξία στις σπουδές τύπου ΜΒΑ. Η διεπιστημονική προσέγγιση από τους καθηγητές των συνεργαζομένων τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων, η πρόσβαση στη χρήση της σημαντικής τους υποδομής (βιβλιοθήκες, δίκτυα, κλπ.) και η αλληλοσυμπληρούμενη φύση των δύο πανεπιστημίων εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο και μοναδικό μαθησιακό περιβάλλον.

 

 

Ενέργειες Εγγράφων