Αρχική Σελίδα Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Διδασκόμενα Μαθήματα Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε ειδικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Τεχνολογικής Οικονομικής. Το μάθημα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται εμβάθυνση στη μεθοδολογία αξιολόγησης επενδύσεων μέσω Ανάλυσης οφέλους-κόστους με πρακτικά παραδείγματα, γίνεται εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και σε σχετικές μεθόδους ανάλυσης και στη συνέχεια παρουσιάζονται ειδικά θέματα που αφορούν τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό οργανισμών. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές χωρισμένοι σε ομάδες συγκεντρώνουν πραγματικά στοιχεία και αναπτύσσουν σε ομάδες το επιχειρηματικό σχέδιο μιας νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης και το παρουσιάζουν στην τάξη.

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Στα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής, (θα δοθούν σημειώσεις για το θεωρητικό μέρος):

 Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή στα περιεχόμενα του Μαθήματος.

Τα μέρη ενός επιχειρηματικού σχεδίου-μέθοδοι χρηματοδότησης- κεφάλαια υψηλού επιχειρηματ. ρίσκου.

Ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού - επενδυτικού σχεδίου (παράδειγμα).

Επιχειρηματικός σχεδιασμός - Υπόδειγμα (Μελέτη-περίπτωσης από την πράσινη επιχειρηματικότητα).

Αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Οικονομική του περιβάλλοντος (εισαγωγή). Εργαλεία οικονομικής του περιβάλλοντος και πράσινη επιχειρηματικότητα - Εργαλεία περιβαλλοντικής οικονομικής ανάλυσης (CBA-LCA).

Μελέτη περίπτωσης ανάλυσης οφέλους κόστους.

Εισαγωγή στα έργα με Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και BOT.

Προβλήματα κατά την κατάρτιση και υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Β.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υποχρεωτική εργασία από ομάδα τριών ατόμων. Αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους Επιχειρηματικού Σχεδίου από την κάθε ομάδα για μία νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση κατά προτίμηση στο χώρο της πράσινης επιχειρηματικότητας (Αποκλείονται επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω του ότι υπάρχει άλλο σχετικό μάθημα).Οι φοιτητές συγκεντρώνουν τα πραγματικά στοιχεία αγοράς και αναπτύσσουν σε ομάδες υπό την παρακολούθηση του διδάσκοντα το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και το παρουσιάζουν στην τάξη την ημέρα της εξέτασης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αραβώσης Κ., «Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων – Από την θεωρία στην πράξη», Νομική Βιβλιοθήκη, 2003.

Richard Stutely, «Το Ιδανικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, ο σύντομος δρόμος του έξυπνου επιχειρηματικού σχεδιασμού για στελέχη και επιχειρηματίες», εκδοτικός οίκος Mendor, U.K., 2002.

Καρβούνης Κ. Σωτήρης, «Οικονομικές Μελέτες, Μεθοδολογία-Τεχνικές-Θεωρία», εκδοτικός οίκος Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2000.

Καρβούνης Κ. Σωτήρης, «Υποδείγματα Μελετών, Μελέτες Περιπτώσεων, Προβλήματα και ασκήσεις για Οικονομοτεχνικές Μελέτες», εκδοτικός οίκος Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2000.

Κόκκορης Δ. Θεόδωρος, «Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, Πρακτικός Οδηγός για τις Μ.Μ.Ε.», Αθήνα, 1995

James W. Taylor, BBA, MBA, DBA., «Επιχειρησιακός Προγραμματισμός», Alexander Hamilton Institute,1998.

Θεοφανίδης Σταύρος, «Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων», εκδοτικός οίκος Παπαζήση, Αθήνα, 1987.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Ο συντελεστής βαρύτητας της εργασίας και της σχετικής παρουσίασης είναι 80%.

Ο συντελεστής συμμετοχής στο μάθημα και στις σχετικές συναντήσεις που αφορούν  την εργασία είναι 20%

Ενέργειες Εγγράφων