Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Σκοπός του μαθήματος Επιχειρησιακή Έρευνα Ι είναι να βοηθήσει το μηχανικό να επιλύσει πρακτικά προβλήματα δημιουργώντας κατάλληλη μαθηματική μοντελοποίηση. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ροές. Η Ροή Α, αφού αναδείξει τη σημασία και την κρισιμότητα της μαθηματικής μοντελοποίησης πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων παρουσιάζει μια σειρά από βασικές τεχνικές επίλυσης (γραφική επίλυση, Μέθοδος Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας, μέθοδος βορειοδυτικής γωνίας, μέθοδος MODI κ.ο.κ.) για διάφορα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (επιλογής προϊόντων - product mix, άριστης σύνθεσης προϊόντων - blending, προγραμματισμός παραγωγής, προγραμματισμός εργατικού δυναμικού, προβλήματα μεταφοράς και ανάθεσης κ.ο.κ.. Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων και στο Λογισμικό ARENA. Η Ροή Β αφορά τις ποσοτικές τεχνικές Διοίκησης Έργων (CPM/PERT - Βελτιστοποίηση Χρόνου/Κόστους), την Προσομοίωση Monte Carlo, Προβλήματα Συντομότερης Διαδρομής, Προβλήματα Ζευγνύοντος Δένδρου και την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.

Επιπλέον πληροφορίες για τους φοιτητές δίνονται στο http://mycourses.ntua.gr.

Ενέργειες Εγγράφων