Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Τεχνολογική Οικονομική

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής ανάλυσης, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική διαχείριση και εκμετάλλευση των παραγωγικών πόρων στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των τεχνικών έργων αναφέρεται ως τεχνολογική οικονομική. (Technological economics, engineering economy / economics).

Η Τεχνολογική Οικονομική ασχολείται με τη σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και με την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών της οικονομίας στο πρόβλημα των τεχνολογικών κυρίως επενδύσεων.

Στο μάθημα θα αναλυθούν οι κυριότερες έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο της Τεχνολογικής Οικονομικής, θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα και προβλήματα και θα επιλυθούν ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας.

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Εισαγωγή στην Τεχνολογική Οικονομική. Οριακή ανάλυση κατανομής πόρων στο σύστημα παραγωγής. Η αξία των εισροών - κόστος παραγωγής πόρων. Η αξία των εκροών - Οικονομική αξιολόγηση δραστηριότητας. Προβλήματα επενδύσεων. Αναγωγή χρηματορροών. Στάδια προετοιμασίας σχεδίου επένδυσης. Συγκριτική οικονομική αξιολόγηση - Κριτήρια επιλογής επενδύσεων. Το Επενδυτικό Σχέδιο: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Τα Επιμέρους τμήματα ενός Επενδυτικού Σχεδίου. Κατάρτιση, Προγραμματισμός και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων. Συστημική μεθοδολογία και τεχνικά έργα. Εισαγωγή στην Ανάλυση Επικινδυνότητας.

Στα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής (σε παρένθεση οι κύριες πηγές με βάση την ενδεικτική βιβλιογραφία):

1. Εισαγωγή στην τεχνολογική οικονομική, συναρτήσεις παραγωγής, οριακή ανάλυση, αξία εκροών και βέλτιστο επίπεδο παραγωγής. (κύρια πηγή: Παναγιωτακόπουλος Δ.,  κεφάλαιο 2, 2004).

2. Η αξία των εισροών και του κόστους-ευκαιριακό, βραχυπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, σταθερό, μεταβλητό και μέσο κόστος παραγωγής, διαχρονική αξία και κόστος του  χρήματος. (κύρια πηγή: Παναγιωτακόπουλος Δ., κεφάλαιο 4, 2004 ).

3. Το Επενδυτικό Σχέδιο, Βασικές έννοιες και Ορισμοί. (κύρια πηγή: Αραβώσης Κ., κεφάλαιο 1, 2003).

4. Τα Επιμέρους Τμήματα ενός Επενδυτικού Σχεδίου (κύρια πηγή: Αραβώσης Κ.,  κεφάλαιο 2, 2003).

5. Οικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων - η αξία των εισροών. (διαχρονική ισοδυναμία και επικαιροποίηση πόρων, η έννοια της οικονομικής αξιολόγησης, κριτήρια οικονομικής αξιολόγησης δραστηριότητας). (κύρια πηγή: Παναγιωτακόπουλος Δ., κεφάλαιο 5, 2004).

6. Συγκριτική οικονομική αξιολόγηση, επιλογή επενδύσεων. (κύρια πηγή: Παναγιωτακόπουλος Δ.,  κεφάλαια 6.1, 6.2, 6.3, 2004) 

7. Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (με βάση τα πρότυπα των επενδυτικών νόμων). (κύρια πηγή: Αραβώσης Κ.,  κεφάλαιο 6, 2003).

8. Εισαγωγή στην συστημική μεθοδολογία. (κύρια πηγή: Παναγιωτακόπουλος Δ., κεφάλαια 1.1, 1.2, 1.5, 2004).

9. Θεωρία αποφάσεων – ανάλυση επικινδυνότητας (κύρια πηγή: Παναγιωτακόπουλος Δ., κεφάλαιο 3, 2005).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αραβώσης Κ., “ Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων από τη θεωρία στην πράξη”, Νομική Βιβλιοθήκη, 2003. (με Συμπλήρωμα 2006). - Βοήθημα μαθήματος

Παναγιωτακόπουλος Δ., “ Συστημική  Μεθοδολογία και Τεχνική Οικονομική” , εκδόσεις Ζυγός, 2004. - Βοήθημα μαθήματος

Μουστάκης Β. – Δούνιας Γ., “Τεχνολογική Οικονομική  - Σημειώσεις”, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης).

Τσακλαγκάνος Α.Α., “Χρηματοοικονομική Ανάλυση”, εκδοτικός οίκος Αφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1980.

Χασιάκος Α., “Τεχνική Οικονομική”, εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. 

Betts R. j., “Business Economics for Engineers”, Mc. Graw Hill (U.K.), 1980.

Eilon S., “Management, Control”, Pergamon International Library, 1979.

Newman D.G., “Engineering Economic Analysis”, Engineering Press, San Jose, California , 1976.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Τελική Γραπτή Εξέταση:    100%

Στην εξέταση θα υπάρχουν ερωτήσεις θεωρητικές (κρίσεως) και ασκήσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή σημειώσεων καθώς και η χρήση laptop. Επιτρέπεται η χρήση μίας σελίδας Α4, όπου μπορεί να έχουν σημειωθεί κάποιοι βασικοί τύποι ή χρήσιμα σχόλια, καθώς και η χρήση απλής αριθμομηχανής.

Ενέργειες Εγγράφων