Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔ&ΕΕ) δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο συστημάτων παραγωγής. Ο Τομέας ΒΔ&ΕΕ υποστηρίζει τον κύκλο σπουδών Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και έχει την οργανωτική ευθύνη του μεταπτυχιακού προγράμματος ATHENS MBA, το οποίο συνδιοργανώνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μαθήματα

Πλοηγηθείτε στις επιμέρους ενότητες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το διδακτικό έργου του Τομέα στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και τη συμμετοχή των Μελών ΔΕΠ σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Από τα διδασκόμενα μαθήματα πλοηγηθείτε στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων από όπου μπορείτε να ανακτήσετε χρήσιμες σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Εργαστήρια

Οι εργαστηριακές μονάδες του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας παρουσιάζουν έντονη δραστηριοποίηση κατά την υποστήριξη της διδασκαλίας μαθημάτων του κύκλου Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής. Επίσης η τεχνογνωσία του προσωπικού καθώς και η αρτιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού έχει οδηγήσει στην επιτυχή υλοποίηση μιας σειράς ερευνητικών προγραμμάτων και έργων παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικό Τομέα

Στο προσωπικό του Τομέα συγκαταλέγονται 9 Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού εκ των οποίων:

  • 3 Μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή
  • 0 Μέλος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
  • 5 Μέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
  • 1 Μέλος στη βαθμίδα του Λέκτορα

Επίσης, στον Τομέα και τα Εργαστήριά του εργάζονται 14 στελέχη ως μόνιμο διδακτικό και τεχνικό προσωπικό με τις ιδιότητες του Επιστημονικού Συνεργάτη, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και Γραμματείας.

Τέλος στον Τομέα απασχολείται ερευνητικά ένα σύνολο Μεταπτυχιακών Φοιτητών / Υποψήφιων Διδακτόρων.

Επικοινωνία

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

Στοιχεία Γραμματείας
Κτίριο Ζ, Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλέφωνο: 210-7723570
Fax: : 210-7723571

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 

Ενέργειες Εγγράφων